TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Karma Yem Sanayinde İzlenebilirlik Sistemleri

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/pdf/yem_izlenebilirlik_2007_10_27.pdf


Title : Turkish Karma Yem Sanayinde İzlenebilirlik Sistemleri


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Gıda güvenliğinin sağlanmasında temel araçlardan biri olarak gıda izlenebilirliği, herhangi bir istenmeyen durum oluştuğunda ürün ve süreçleri geriye doğru izleyerek sorun kaynağının tespit edilmesi; ileriye doğru izleyerek geri toplama gibi kriz yönetim mekanizmaları için gerekli bilgi sisteminin kurulmasını hedefleyen bir işlemler bütünüdür. Yasalarla hedeflenen izlenebilirlik, tüm zincir boyunca herhangi bir kırılma olmadan çalışmayı garanti altına alan ağ tabanlı bilgi sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması ile sağlanabilir. Günümüzde hızla bu tür sistemler geliştirilmeye çalışılmakta, ancak henüz tam anlamıyla etkin, tümleşik ve belli standartlara dayalı bir işleyişten uzakta bulunulmaktadır. Gıda izlenebilirliği sistemlerinin ürünler bazında kapsamlıca sraştırılması ve özellikle ağ tabanlı ve sürdürülebilir sistemlerin geliştirilmesi gıda güvenliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle hayvansal üretimin temel girdisi olarak havyan yemlerinin izlenebilirliğinin sağlanması gıda izlenebilirliğinde öncelikli bir ilk adım olarak görülmelidir. Bu nedenle etkin, esnek ve ölçeklenebilir bir yem izlenebilirliği sisteminin geliştirilmesi, uygulamadaki sorunların belirlenmesi, sistem sürdürülebilirliğinin sağlanmasında farklı modellerin çalışılmasına gereksinim vardır. İzlenebilirlik uygulamalarının çoğunda henüz birincil üreticilerin üretim/yetiştirme girdisi olarak kullandıkları yem, gübre, tarımsal ilaç, biyolojik materyal izlenebilirlik zincirine dâhil edilmemiş veya başlangıç aşamasında bulunmaktadır. Bu nedenle geliştirilecek olan sistemlerin birincil üretimdeki uygulama ve işlemleri izlenebilirlik sistemine dâhil etmesi sağlanmalıdır. Karma yem sanayinde izlenebilirlik sistemlerinin ağ üzerinden sektörel kullanıma da açılarak, sektör temsilcisi olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK; Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Yumurta üreticileri Birliği, Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu, Besd-Bir, Set-Bir vs.) tümleşik bir yapıda olması gereklidir. Sistemin aynı zamanda bir bilgi sistemi ve sosyal ağ ortamı olarak ta hizmet vermesi öngörülmelidir. Bunun yanında işletme içi süreç yeniliğine yol açacak barkod ve RFID gibi teknolojik uygulamalarla otomasyon sağlanması da düşünülmelidir.


Keywords : Turkish gıda güvenliği
Turkish bilgi sistemi
Turkish izlenebilirlik
Turkish yem güvenliği


Coverage :


Structure :


Aggregation Level :


Version : Turkish


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2007-06-24
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=383


Contribute : Role : Author
Date : 2007-06-24
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Text


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/pdf/yem_izlenebilirlik_2007_10_27.pdf


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Problem statement


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Teacher


Context :


Typical Age Range : Turkish Üniversite-Lisans (18-21)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog :
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Animal Nutrition


Description :


Keywords :