TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Turkey’s Fresh Fruit And Vegetable Export To EU Countries And Technical Barriers To Result From EU’s Enviromental Policies

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/qBPUsjXc-1992013-16.pdf


Title : Turkish Türkiye'nin Avrupa Birliği Ülkelerine Yaş Meyve-Sebze İhracatı Ve Avrupa Birliği Çevre Politikalarından Kaynaklanan Teknik Engeller
English Turkey’s Fresh Fruit And Vegetable Export To EU Countries And Technical Barriers To Result From EU’s Enviromental Policies
German Der Türkei frisches Obst und Gemüse Export in EU-Ländern und technische Handelshemmnisse Ergebnis von EU Umwelt-Politik


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Tarım sektörü, insanların beslenmesiyle doğrudan ilgili olduğundan ülkeler için stratejik önemini korumuştur. Özelikle II. Dünya Savaşı sonrasında ülkeler korumacı bir yol izlemişlerdir. WTO/GATT görüşmelerine bağlı olarak son yıllarda gümrük tarife oranlarında büyük düşüşler olmuştur. Ancak rekabet gücü yüksek olan ürünlerin ithalatını kısıtlamak amacıyla teknik engel uygulamalarında artışlar görülmüştür. Sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması gibi haklı gerekçelere dayandırılması ve tespitlerinin son derece güç olması bu artışı daha da hızlandırmaktadır. Ülkemiz dışsatımında ve dışalımında en büyük paya sahip olan AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye yaş meyve-sebze ticaretinin büyük kısmını AB ülkeleri ile gerçekleştirmektedir. AB gibi gelişmiş ülke veya ülke gruplarında tüketici bilinci gelişmektedir. Bu nedenle tüketiciler söz konusu ürünlerin bazı özellik ve standartlara sahip olmasını istemektedirler. Bu çalışmada Türkiye'nin AB'ne yaş meyve - sebze ihracatı ve ihracatta karşılaştığı engeller ile bu engellerin aşılması için uyulması gereken kurallar incelenmiştir.
English Agriculture has an important sector for countries because of it's connection with people's nourishment. When the second world war finished, the countries had followed a way which was protected. Non-Tariff Barriers have increased in recent years because of the restriction on importing while customs tariffs have been decreasing related to WTO meetings. Those barriers are based on health, security, environment and consumer protection. EU has got important share at Turkey's import and export. EU is the major trade partner of Turkey. Turkey is realizing with EU the fresh fruit and vegetables important share of trade. Conscious of consumer are developed at like EU countries or country groups. Because of this consumers want to have some special and standarts of goods. In this work Turkey's export of fresh fruit and vegetable to EU and which is Turkey non tariff barriers at export and for over came these barriers rulos which are should follow will inspect.
German Landwirtschaft ist einen wichtigen Sektor für Länder wegen seiner Verbindung mit Menschen Nahrung. Nach Beendigung des zweiten Weltkriegs folgten die Länder eine Möglichkeit die geschützt war. Nichttarifäre Handelshemmnisse haben in den letzten Jahren zugenommen, aufgrund der Einschränkung zu importieren, während Zolltarife im Zusammenhang mit WTO-Treffen gesenkt haben. Diese Barrieren basieren auf Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Verbraucherschutz. EU hat großen Anteil an der Türkei-Import / Export. EU ist der wichtigsten Handelspartner der Türkei. Türkei ist frischen Obst und Gemüse wichtigen Anteil am Handel mit EU realisieren. Im Bewußtsein der Verbraucher werden bei entwickelt, wie EU-Länder oder Ländergruppen. Aus diesem Grund wollen Verbraucher einige besondere und Standarts waren. In dieser Arbeit der Türkei Export von frischem Obst und Gemüse zur EU und die Türkei nicht tarifäre Handelshemmnisse zu exportieren und über kam, die diese Barrieren-Rulos die folgen sollten werden überprüfen.


Keywords : Turkish teknik engeller
English technical Barriers
German Technische Handelshemmnisse
Turkish yaş meyve-sebze ihracatı
English fresh fruit and vegetable export
German Frischobst und Gemüse zu exportieren
Turkish AB ve Türkiye çevre politikaları
English EU and Turkey Environment policie
German EU und Türkei Umwelt policie


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2008


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2008-01-01
name : Servet Özdemir
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. 01330 Adana - Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1802


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-19
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1497131 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/qBPUsjXc-1992013-16.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/6749.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, Tez Koleksiyonu. 01330 Adana.
English Çukurova University Library Thesis Collection. 01330 Adana, Turkey.


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Agricultural Economics


Description :


Keywords : Turkish tarımsal ürün ihracaatı
English agricultural products export