TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

The Effect of Some Essential Oils on in Vitro True Digestibility of Energy, Protein, Cellulose Source Of Feeds and Milk Yield and Milk Composition in High Yielding Dairy Cows

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/2TikxNHd-1192013-3.pdf


Title : Turkish Bazı Bitki Uçucu Yağlarının Enerji, Protein Ve Lif Kaynağı Yemlerin İn Vitro Gerçek Sindirilebilirliğine Ve Yüksek Verimli Süt Sığırlarında Süt Verimi Ve Süt Kompozisyonlarına Etkileri
English The Effect of Some Essential Oils on in Vitro True Digestibility of Energy, Protein, Cellulose Source Of Feeds and Milk Yield and Milk Composition in High Yielding Dairy Cows
German Die Wirkung von einige ätherische Öle auf in Vitro True Verdaulichkeit der Energie, Eiweiß, Zellulose Quelle von Feeds und Milchleistung und Milchinhaltstoffe in hohen Gewinnung Milchkühe


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Bu çalışmada, antibiyotiklere alternatif olabilecek bitki uçucu yağlarının ruminantlarda yem katkı maddesi olarak kullanılabilme olanakları araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında 14 farklı bitki uçucu yağın ( kekik (Thymus vulgare), çörek otu (Nigella sativa), nane (Mentha longifolia), defne (Laurus nobilis), kişniş (Coriandrum sativum), rezene (Foenicum vulgare), biberiye (Rosmarinus officinalis), kimyon (Cumminum cyminum), portakal (Citrus cinensis) kabuğu, üzüm (Vitis vinifera) çekirdeği, sarımsak (Allium sativum), anason (Pimpinella anisum), tarçın (Cinnamomum verum) ve iğde (Eleagnus angustifolia) buğday samanı (BS),arpa ve soyafasülyesi küspesinin (SF) in vitro gerçek besin madde sindirimine etkileri incelenmiştir. Bu aşamada buğday samanı için sindirilebilirliği arttıran (portakal kabuğu 100ppm, sarımsak-50 ppm) arpa ve SF için sindirilebilirliği düşüren ( defne 150 ppm, portakal kabuğu 100ppm ,iğde 50 ppm) bitki uçucu yağları seçilmiş ve daha sonra bu yağların kapsüllü formlarının buğday samanı, arpa ve soyafasülyesi küspesinin in vitro gerçek besin madde sindirimine etkileri araştırılmıştır. Kapsulasyonun araştırıldığı çalışmalar sonucu defne yağının 150 ppm dozu arpa ve SF için uygun bulunmuştur. In vitro çalışmalar sonucunda in vivo çalışmalar için umut vadeden 6 bitkisel uçucu yağ ve dozu sarımsak-50 ppm, tarçın-100 ppm, defne 150 ppm ve kekik, iğde, portakal kabuğu için 180 ppm olarak belirlenmiştir. Çalışmanın üçüncü aşamasında iki in vivo araştırma yürütülmüştür. Bu araştırmalardan her birinde 28 baş siyah alaca süt ineği kullanılmıştır. Birinci araştırmada, sarımsak (50 ppm), tarçın (100 ppm) ve defne (150 ppm) içeren yem katkıları kontrolle karşılaştırılmıştır. İkinci çalışmada ise kekik, iğde ve portakal kabuğu uçucu yağları 180 ppm düzeyinde kesif yemde kullanılmış ve süt verimi ve süt kompozisyonuna etkileri araştırılmıştır. Her iki araştırma sonucunda incelenen özellikler üzerinde (canlı ağırlık, yem tüketimi, süt verimi, süt kompozisyonu, vücut kondüsyon skoru) uçucu ya ğların etkisi tespit edilmemiştir (P>0.05). Her iki çalışmada bitki uçucu yağların süt yağ asitleri kompozisyonuna etkisi sınırlı kalmış birinci denemede C18:1-n3 ve toplam n3 yağ asitlerinin düzeyi tarçın, sarımsak, defne uçucu yağı ile düşmüştür (P<0.05). Benzer şekilde ikinci çalışmada da C18:1- n9, toplam n9 ve tek doymamış yağ asitlerinin miktarı özellikle kekik ve iğde uçucu yağı ile düşmüştür (P<0.05). Bu çalışmada elde edilen sonuçlar in vitro çalışmalarda elde edilen etkilerin in vivo deneme sonuçlarına yansımadığını, kullanılan uçucu yağların mevcut dozları ile hayvanların, yem tüketimi, süt verimi ve süt kompozisyonunu önemli düzeyde etkilemediklerini göstermiştir.
English The present study was carried out to determine the potential of some essential oils as an alternative to antibiotics in feed additive for ruminants. The study was carried out in three stages and the effects of essential oils on in vitro true digestibility were tested in the first and selected essential oils in the first stage were tested in vitro with their capsulated or uncapsulated form in the second stage. Barley, soybean meal and wheat straw were used as substrat in in vitro studies and thyme (Tymus vulgare), black seed (Nigella sativa), mint (Mentha longifolia), laurel (Laurus nobilis), coriander (Coriandrum sativum) , fennel (Foenicum vulgare), rosemary (Rosmarinus officinalis), cummin (Cumminum cyminum), orange (Citrus cinensis) peel, grape (Vitis vinifera) seed, garlic (Allium sativum), anise (Pimpinella anisum), cinnamon (Cinnamomum verum), oleaster (Eleagnus angustifolia) essential oils were used to determine an alternative for antibiotics. After the first in vitro studies, 100 ppm orange peel and 50 ppm garlic essential oils for wheat straw, 100 ppm orange peel and 150 ppm laurel essential oils for barley and 50 ppm oleaster and 150 ppm laurel essential oils for soybean meal were chosen to test in the second in vitro study to evaluate the effect of encapsulation of essential oils on in vitro tru digestibility of nutrients. After the first two in vitro studies, 6 essential oils (garlic-50 ppm, cinnamon-100 ppm, laurel-150 ppm and thyme-180ppm, oleaster-180ppm, orange peel-180 ppm) were selected to test in in vivo studies with dairy cows. After the first two stages, selected essential oils and their doses for in vivo studies were tested to determine the effects of essential oils on milk yield and milk composition in dairy cows with two studies using 28 dairy cows in each. 50-ppm garlic, 100 ppm cinnamon and 150 ppm laurel in concentrate were tested againest to control in completely randomised design in the first study. Thyme, oleaster and orange peel essential oils with 180 ppm dose in concentrate were tested in the second in vivo study. Similar to the first in vivo study, feed intake, milk yield and milk composition were not affected (P>0.05) by essential oils. Essential oils had a minor effect on milk fatty acid composition in both studies. C18:1n3 and total n3 in the first study were decreased by garlic, cinnamon and laurel essential oils. C18:1 n9 and total n9 were decreased by thyme, oleaster and orange peel essential oils. In conclusion, the results revealed that the results of in vitro and in vivo studies with essential oils are not in accordance with each other and tested essential oils had no effect on feed intake, milk yield and milk composition of dairy cows.
German In der vorliegenden Studie wurde durchgeführt, um das Potential von etwa ätherische Öle als Alternative zu Antibiotika in Futtermitteln für Wiederkäuer zu bestimmen. Die Studie wurde in drei Stufen durchgeführt wird , und die Wirkung von ätherischen Ölen auf in -vitro- Verdaulichkeit wahr in der ersten und der ausgewählten ätherischen Ölen in der ersten Stufe wurden in vitro mit den gekapselten oder uncapsulated Form in der zweiten Stufe geprüft geprüft . Gerste, Sojaschrot und Weizen Stroh wurden als substrat in in -vitro-Studien und Thymian ( Tymus vulgare) , Schwarzkümmel ( Nigella sativa) , Minze (Mentha longifolia ) , Lorbeer (Laurus nobilis) , Koriander ( Coriandrum sativum) , Fenchel ( Foenicum verwendet vulgare) , Rosmarin ( Rosmarinus officinalis) , Kümmel ( Cumminum cyminum ), Orange ( Citrus chinensis) schälen, Trauben (Vitis vinifera) Samen , Knoblauch (Allium sativum) , Anis ( Pimpinella anisum ) , Zimt ( Cinnamomum verum) , oleaster ( Eleagnus angustifolia ) ätherische Öle wurden verwendet, um eine Alternative zu Antibiotika zu bestimmen. Nach der ersten in -vitro-Studien wurden 100 ppm Orangenschale und 50 ppm Knoblauch ätherische Öle für Weizenstroh, 100 ppm Orangenschale und 150 ppm Lorbeer ätherische Öle für Gerste und 50 ppm und 150 ppm oleaster Lorbeer ätherische Öle für Sojaschrot gewählt , um zu testen in der zweiten in vitro-Studie , um die Wirkung der Verkapselung von ätherischen Ölen auf in vitro Tru Nährstoffverdaulichkeit bewerten. Nach den beiden ersten in -vitro-Studien , 6 ätherische Öle ( Knoblauch -50 ppm, 100 ppm - Zimt , Lorbeer - 150 ppm und Thymian - 180ppm , 180ppm oleaster - , Orangenschalen -180 ppm) wurden ausgewählt, um in in vivo-Studien mit testen Milchkühe . Nach den ersten zwei Stufen , ausgewählt ätherische Öle und ihre Dosierungen für die in -vivo-Studien wurden getestet, um die Wirkung von ätherischen Ölen auf die Milchleistung und die Zusammensetzung der Milch in Milchkühen mit zwei Studien mit 28 Milchkühen in jeder zu bestimmen. 50 - ppm Knoblauch, 100 ppm und 150 ppm Zimt Lorbeer im Konzentrat wurden getestet againest in vollständig randomisierten Design in der ersten Studie zu steuern. Thymian, oleaster und Orangenschale ätherische Öle mit 180 ppm Dosis im Konzentrat wurden in der zweiten in vivo-Studie getestet. Ähnlich wie bei der ersten In-vivo- Studie wurden Futteraufnahme, Milchproduktion und Milchzusammensetzung nicht beeinflusst (P > 0,05) von ätherischen Ölen. Ätherische Öle hatten einen geringen Einfluss auf Milch Fettsäurezusammensetzung in beiden Studien . C18: 1N3 und insgesamt n3 in der ersten Studie wurden von Knoblauch, Zimt und Lorbeer ätherische Öle ab. C18: 1 n9 und insgesamt n9 wurden von Thymian zurückgegangen, oleaster und Orangenschale ätherische Öle. Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse , dass die Ergebnisse der in -vitro-und in -vivo-Studien mit ätherischen Ölen nicht entsprechen einander und getesteten ätherischen Ölen hatte keine Wirkung auf die Futteraufnahme , Milchproduktion und Milchzusammensetzung von Milchkühen.


Keywords : Turkish Ruminant
English Ruminant
German Wiederkäuer
Turkish uçucu yağ
English essential oil
German ätherisches Öl
Turkish süt verimi
English milk yield
German Milchleistung
Turkish süt kompozisyonu
English milk composition
German Milch-Zusammensetzung


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2012


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2012-07-18
name : Zeynep Şahan
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı. 01330 Adana - Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1597


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-09-11
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 838672 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/2TikxNHd-1192013-3.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Second Cycle


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/8748.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, Tez Koleksiyonu. 01330 Adana.
English Çukurova University Library Thesis Collection. 01330 Adana, Turkey.


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Animal Nutrition


Description :


Keywords : Turkish ruminant besleme
English ruminant nutrition
Turkish süt kompozisyonu
English milk composition
Turkish uçucu yağlar
English essential oils